Upravljanje karijerom

Reč karijera se upotrebljava jako često, pa se stiče utisak da je ovaj pojam poznat i jasan. Ipak postoji mnogo zabluda, mitova i pogrešnih predstava vaezanih za pojam karijere. Neke od pogrešnih predstava o karijeri se odnose na predpostavke da karijeru imaju samo osobe koje rade nešto od posebnog značaja i popularne osobe, da se ona odnosi samo na napredovanje u visini prihoda, boljim uslovima rada i hijerarhijskoj strukturi, a najveća zabluda o karijeri je da je ona isto što i zaposlenje.
Karijera je više od posla. Ona obuhvata kompletan napredak, rad na sebi, obrazovanje, ulogu u društvu i porodici, kao i slobodno vreme. Karijera traje ceo život – počinje pre zaposlenja i ne završava se sa penzijom.
S obzirom na to da se veliki deo života provodi na poslu, od ključne je važnosti znati kako da od posla napravite karijeru u kojoj ćete uživati i koja će vas ispunjavati.
Veština upravljanja karijerom omogućava rukovođenje razvojem lične karijere, a odnosi se na način saznavanja i korišćenja informacija o sebi, sopstvenom obrazovanju i poslovnom svetu, kao i na veštinu potrebnu za donošenje i sprovođenje odluka i karijernih promena. Ovo je dugotrajan proces koji podrazumeva lični razvoj (obrazovanje i stručno usavršavanje) i izgradnju ličnog poslovnog profila.
Upravljanje karijerom podrazumeva donošenje odluke o tome šta želite u svom profesionalnom životu i planiranje o tome gde ćete biti za dve, pet ili deset godina. Uprvljanje karijerom je segmet životne filozofije koji obuhvata pisanje efektne radne biografije, inspirativnog motivacionog pisma, problem najboljeg predstavljanja poslodavcu na razgovoru za posao, obraćanje pažnje na neverbalnu komunikaciju i podsvesnu manipulaciju, sistematsko planiranje, kostantan rad na sebi i celoživotno učenje.
Treba imati u vidu da je vaša najvrednija imovina i najskuplji proizvod za prodaju VAŠE ZNANJE, a najvredniji resurs VREME i neophodno je iskoristiti ga u kvalitetnom planiranju.

Trening je namenjen zaposlenim licima po svim hijerarhijskim nivoima, kao i po celom spektru sistematizacije radnih mesta. Takođe, trening je namenjen i svim nezaposlenim licima koja aktivno traže poslovni angažman i rade na izgradnji svoje karijere kao i svim drugim stranama zainteresovanim za sticanje znanja iz oblasti upravljanja karijerom.

Cilj seminara- treninga:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa konsitutivnim i/ili zahtevanim elemntim procesa upravljanja karijerom, da shvate razliku između posla i karijere, kao i da steknu praktične alate i znanja koji im mogu pomoći pri sopstvenom strategijskom definisanju i upravljanju, tako bitnim delom svakodnevnog ljudskog života, kao što je karijera i upravljanje njome.

Teme koje će biti obrađene (po tačkama):

• Karijera
• Upravljanje karijerom
• Elementi razvoja karijere
• Razlike između posla i karijere
• Pretvaranje posla u karijeru
• Faze upravljanja karijerom
• Faze u karijeri
• Mitovi o karijeri
• Radna biografija – CV
• Propratno pismo
• Intervju
• Celoživotno učenje

Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:

Po završetku ovog treninga polaznik će biti osposobljen da adekvatnom upotrebom prezentovanih i usvojenih alata:
– shvata i vlada kompleksnošću navedene materije (Uprav. Kar.)
– Definiše sopstvene strateške ciljeve i vremenske okvire, uz vođenje računa o eksternim faktorima iz domena sosptvene karijere
– Aktivno primenjuje usvojene alate, na ostvarivanje sopstvenih strateških ciljeva, odnosno upravlja sopstvenom karijerom.

Autor: Nataša Vasić